// you're reading...

Announcements & News

Πρόσκληση-Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Κατεβάστε την Προκήρυξη σε μορφή PDF

Κατεβάστε την Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας σε μορφή Ms Word

Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Τμήματα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε) και το Ε.ΚΕ.Φ.Ε «Δημόκριτος»,  συνδιοργανώνουν και συλλειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική (ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α). Τη διοίκηση του ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διάρκεια του ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α για απόκτηση ΜΔΕ είναι τρία (3) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα πραγματοποιείται στην Αθήνα (Ε.Κ. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ε.Ε.Α.Ε. και Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος»), ενώ η διπλωματική εργασία (τρίτο εξάμηνο) πραγματοποιείται στις έδρες των Ιατρικών Σχολών / Τμημάτων Ιατρικής των συνεργαζόμενων ΑΕΙ.

Για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, απόφοιτοι των τμημάτων Φυσικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή της Κυπριακής Δημοκρατίας ή αντιστοίχων Τμη­μάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται επίσης δεκτές, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, και υποψηφιότητες κατόχων άλλων τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες υγείας και βιολογίας.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι δεκαεπτά (17) με δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών και θα πρέπει να επιλέξουν την έδρα της Ιατρικής Σχολής / Τμήματος των συνεργαζόμενων ΑΕΙ για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή:

Ιατρική Σχολή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών………………………έξι (6)

Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης…………………………τρεις (3)

Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης…………………………………. δύο (2)

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων……………………………………………….. τρεις (3)

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης……………………………………………………..τρεις (3)

Σε περίπτωση που για κάποιο από τα ανωτέρω ΑΕΙ δεν καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών, μπορεί να αυξηθεί ο αντίστοιχος αριθμός άλλου ΑΕΙ με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.  Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΜΔΕ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 2000€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο  δόσεις, η πρώτη (1500 €) έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018 και η δεύτερη (500 €) έως τις  30 Νοεμβρίου 2018 (οι φοιτητές / τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης). Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη, ο βαθμός του πτυχίου, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα και σε διπλωματική εργασία συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού πιστοποιητικού επιπέδου Β2 και άνω. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η προϋπόθεση αυτή, οι υποψήφιοι δύναται να  εξεταστούν γραπτώς, ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης της αγγλικής γλώσσας. (π.χ. γραπτή περίληψη και σχολιασμός ενός κειμένου).

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα από 31 Μαΐου έως και 10 Ιουλίου 2017 κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, ώρα 10.00 – 13.00 στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών ή στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας:

 • Έντυπη αίτηση, στην οποία να αναφέρεται σαφώς σε ποιο από τα συνεργαζόμενα ΑΕΙ επιθυμεί να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία ο/η υποψήφιος/α.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Αντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση  των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για  την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2017. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών έως τις 6 Οκτωβρίου 2017  και το αντίγραφο πτυχίου έως τις 22 Δεκεμβρίου 2017.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
 • Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω.
 • Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΠΜΣ.
 • Συστατικές επιστολές.

Οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 μεταξύ των ωρών 9.00 και 17.00. Εφόσον κριθεί απαραίτητο και ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων, οι συνεντεύξεις μπορεί να διεξαχθούν και την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 19 Ιουλίου τις ίδιες ώρες. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά  από τις 10.00 έως τις 13.00:

 • στη Γραμματεία του Εργ. Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Μικράς Ασίας 75, Γουδί 115 27, τηλ. 210 7462370, eirbalas@med.uoa.gr
 • στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαίδευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (κα Άννα Ντάλλες), Νεαπόλεως & Πατρ. Γρηγορίου, 153 41 Αγία Παρασκευή,  τηλ. 210 6506702,  anna.dalles@eeae.gr
 • στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 999253, tasosks@med.auth.gr
 • στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τηλ. 25510 30547, iseimen@med.duth.gr
 • στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τηλ. 26510 07597 και 26510 99375, jkalef@cc.uoi.gr
 • στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 2810 392569, john.damilakis@med.uoc.gr.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α

 

Καθηγητής Ευάγγελος Γεωργίου

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux